IKA - Istarska kulturna agencija pozadina

O NAMA

IKA – Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Istarska županija-Regione Istriana. IKA je osnovana s ciljem pružanja podrške razvoju kulturnog sektora u Istri. U nastojanju da osnaži kulturni sektor IKA će prvenstveno djelovati na njegovom povezivanju u komplementarne cjeline kako bi se na taj način snizili troškovi realizacije programa, kvalitetnije koristili raspršeni resursi, materijalni i stručni, te kako bi kulturne organizacije iz Istre uspostavile što kvalitetnije veze na međunarodnoj razini. Umrežavanje u formalne mreže, ali i povezivanje i suradnja na realizaciji programa kao i sudjelovanje u mrežama kroz koje može djelovati na stvaranje kvalitetnijeg okvira za rad u kulturi na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, kao i pružanje podrške organizacijama koje su članovi takvih mreža, okosnica su postojanja Istarske kulturne agencije.

MISIJA

Istarska kulturna agencija je javna ustanova čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti koje se odnose na informiranje, obrazovanje, jačanje kapaciteta, produkciju, promociju, te kroz posredovanje, moderiranje i olakšavanje komunikacije s tijelima lokalne samouprave, javne uprave i subjektima iz drugih sektora, osobito obrazovnog, znanstvenog i poslovnog. Istarska kulturna agencija organizira svoj rad kroz programske klastere koji su ovisni o potrebama kulturnog sektora u Istarskoj županiji i prioritetima definiranim kroz Istarsku kulturnu strategiju.

CILJEVI

Za ispunjenje ovih ciljeva potrebna je uspostava čvrste suradnje profesionalnog, amaterskog i nezavisnog djelovanja u kulturi te njihovo zajedničko djelovanje s ciljem njegovanja i valoriziranja kulture i kulturne baštine. Također, potrebno je povezivati se unutar i izvan različitih sektora: kulture, odgoja, obrazovanja, gospodarstva, turizma i sporta.

VIZIJA

Vizija Istarske kulturne agencije je snažan kulturni sektor Istarske županije koji je nezaobilazan čimbenik gospodarskog, socijalnog, kulturnog i znanstvenog razvoja Istre.

N

afirmiranje i poticanje kulturno – umjetničkog stvaralaštva u Istarskoj županiji

N

jačanje svijesti i promocija kulturnih vrijednosti kao resursa za razvoj lokalne zajednice

N

unutar sektorska i međusektorska suradnja na realizaciji projekata i programa

N

umrežavanje i suradnja sa sličnim ustanovama, organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu, posebno po pitanju zajedničkih projekata iz EU fondova

UNUTARNJI USTROJ IKA-e i LJUDSKI RESURSI

{

Osnovne djelatnosti IKA-e utvrđene su Statutom, a poslove i zadaće iz nadležnosti IKA-e obavljaju zaposlenici ustanove raspoređeni na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada IKA-e. Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i provođenje programa rada.

DJELATNOSTI

U obavljanju djelatnosti Istarska kulturna agencija provodi, afirmira i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo u svim dijelovima Istarske županije – Regione Istriana u kojima se za to stvore kadrovski, prostorni i drugi uvjeti te koordinira kulturno-umjetničke aktivnosti od interesa za čitavu Istarsku županiju.

9

Poticanje i podrška umrežavanju javnog, privatnog i civilnog sektora

9

Jačanje kapaciteta civilnog, javnog i gospodarskog sektora za međusektorsko partnerstvo

9

Sudjelovanje u definiranju i izradi kulturnih strategija Istarske županije – Regione Istriana

9

Djelatnost zagovaranja i unapređenja rada kulturnog sektora u Istarskoj županiji – Regione Istriana

9

Provedba županijskih, nacionalnih i međunarodnih strategija i drugih razvojnih dokumenata

9

Promidžba Istarske županije – Regione Istriana kao lokacije i destinacije za snimanje filmova, TV programa, TV reklama, te ostalih oblika audiovizualne proizvodnje

NATJEČAJI

h

Natječaj za ravnatelja IKA-e 2022 (doc)

UNUTARNJE USTROJSTVO

Ustrojstvene jedinice nemaju pravnu osobnost ni ovlaštenja u pravnom prometu.

U cilju racionalnog i djelotvornog obavljanja djelatnosti, Istarska kulturna agencija ustrojava sljedeće jedinice:

OPĆI ODJEL

ISTARSKA FILMSKA KOMISIJA – ISTRIA FILM COMMISSION

DOKUMENTI

h

IKA – bilješke 2021. (doc)

h

IKA – potvrda i referentna (pdf)

h

Izvještaj proračuna korisnika (xls)

h

Tablica uz obvezne bilješke 2021 (xls)

h

Program rada za 2022. (pdf)

h

IKA PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2017 (pdf)

h

Statut IKA-e (pdf)

h

Financijsko izvješće 2019 (pdf)

h

Financijsko izvješće 2020 (xls)

h

Financijski plan 2020 (pdf)

h

Strategija 2014-2020 (pdf)

h

Potvrda FINA (pdf)

h

Program rada 2020 (pdf)

h

Bilješke uz financijski izvještaj (pdf)

h

Obrazloženje financijskog plana 2020 (pdf)

h

Odluka o organizaciji rada radnog vremena – COVID19 (pdf)

h

Izvještaj proračunskih korisnika (pdf)

h

Bilješke 2020. IKA (pdf)

h

Odluka o donošenju financijskog plana 2021. (pdf)

h

Potvrda i ref strana (pdf)

h

Obrazloženje financijskog plana 2021 (pdf)

h

Popis sudskih sporova (pdf)

h

Program rada 2021 (pdf)

h

Odluka o donošenju financijskog plana 2022. (pdf)

h

Odluka izmjene dopune financijskog plana 2021. (pdf)

h

Anketa mladih (pdf)

h

Mapiranje sektora kreativnih i kulturnih industrija u Istarskoj županiji (pdf)

h

Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih (pdf)

h

Programsko izvješće 2021 (pdf)

h

Odluka izmjene dopune financijskog plana 2022. (pdf)

h

Odluka o utvrđivanju Izvješća o radu (pdf)

h

Program rada 2021 aplikacija (pdf)

h

Polugodišnji financijski izvještaj (xls)

h

Odluka o utvrđivanju Izvješća o radu IKA polugodišnji 2022 (pdf)

ČLANSTVA

Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija – HKKKKI

IKA-Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana članica je Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija (HKKKKI) od 2016. godine.

Kreativnost i kultura su ujedno i najvažnija prirodna bogatstva, resursi naše zemlje čiju pokretačku snagu samo treba upregnuti. No, tek kada im se prida osobit značaj te ih se prepozna kao razvojni potencijal države, oslobodit će se prostor da to i postanu. Upravo je s tom idejom, na inicijativu Ministarstva gospodarstva RH, osnovan Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija – HKKKKI.

Više informacija na: HKKKKI

Istarska filmska komisija – Istria Film Commission članica je Mreže europskih filmskih komisija od studenog 2015. godine.

EUFCN (European Film Commission Network) neprofitna je organizacija koja podržava i promovira europsku filmsku industriju i kulturu. Organizacija je započela s radom 2005. godine, a danas broji preko 86 filmskih ureda iz 28 europskih zemalja.

Glavni ciljevi organizacije su stvaranje mreže najaktivnijih europskih filmskih komisija, promoviranje i izmjenjivanje informacija među članovima, poticanje razvoja traženja lokacija i mogućnosti za snimanje te organizacija stručnih i edukativnih aktivnosti za članove. Uz sve navedeno European Film Commission Network radi na promociji aktivnosti javnih institucija, europske zajednice i filmske industrije općenito; vodi projekte financirane od strane EU-a, podržava filmsku industriju, organizira seminare i konferencije te analizira i ispunjava potrebe producenata filmova i TV drama.

Više informacija na: EUFCN

Vjerujemo da članstvo u međunarodnoj mreži doprinosi umrežavanju s organizacijama iz filmske industrije što je neophodno za razvoj i poticanje vidljivosti na lokalnoj i nacionalnoj razini.

EUFCN – European Film Commission Network

European Film Commission Network

PROGRAMI

IZGRADNJA I OSNAŽIVANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA U KULTURI

Organizacije civilnog društva i nezavisna kulturna scena imaju veliki značaj za kulturu. Kvaliteta scene ovisi o kreativnosti i inovativnosti njenih sudionika te njihove uključenosti u međunarodne projekte.

Tijekom 2014.i 2015. provedena je Procjena potreba i kapaciteta u kulturi i na temelju obrađenih podataka prikupljenih ovim istraživanjem definirano je više preporuka za daljnji rad IKA-e i razvoj sektora kulture u Istarskoj županiji. (Izvještaj o provedenoj procjeni potreba organizacija u kulturi na području istarske županije, udruga SMART, 2015.).

Iz provedenog istraživanja proizlazi da su organizacije civilnog društva u kulturi i nezavisna kulturna scena te ustanove u kulturi često suočene s nedostatkom kapaciteta za provođenje vlastitih kvalitetnih kreativnih ideja i projekata.

Izgradnjom kapaciteta organizacija u kulturi unaprijediti ćemo znanja i vještine predstavnika organizacija u kulturi za njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju javnih politika i javno zagovaranje; doprinijeti ćemo aktivnom sudjelovanju u programiranju i praćenju korištenja domaćih javnih, privatnih i EU sredstava.

Upravo s tim ciljem u mandatnom razdoblju od 2018.-2022. godine IKA će se profilirati kao platforma za učenje i izgradnju društvenih odnosa.

INFO TOČKA KREATIVNA EU

IKA je, temeljem Odluke Župana Istarske županije od 29. listopada 2014. godine, zadužena za koordinaciju i pripremu korištenja sredstava iz programa Kreativna Europa 2014. – 2020. i potprograma MEDIA i Kultura, što uključuje i informiranje i praćenje upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova Istarske županije, gradova, općina, građana i drugih potencijalnih korisnika o raspisanim natječajima i pružanju stručne pomoći u kandidiranju projekata.

Program Europske Unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) sedmogodišnji je program namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva zasebna potprograma –Kultura i MEDIA.

Za sve informacije o potprogramima Kultura i MEDIA molimo Vas da odaberete jednu od niže navedenih poveznica/ikona.

Kreativna Europa kultura
Kreativna Europa media

ISTARSKA FILMSKA KOMISIJA – ISTRIA FILM COMMISSION

Istra se već desetljećima razvija kao poznata turistička destinacija pa je u kontekstu daljnjeg turističkog razvoja odlučila krenuti korak dalje i staviti naglasak na pozicioniranje regije na mapi istaknutih filmskih lokacija.

Istra sa svojim ljepotama ima ogromni potencijal da, uz klasični turizam, dobije svoje mjesto i na filmskoj turističkoj mapi što značajno može utjecati na produljenje turističke sezone.

S ciljem razvoja Istre kao prepoznatljive i atraktivne filmske destinacije, 2015. se osniva Istarska filmska komisija – Istria Film Commission u sklopu Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana.

Istarska filmska komisija djeluje kao servis koji posreduje audiovizualnim produkcijama u pojednostavljivanju birokratskih procedura za potrebe snimanja na određenim lokacijama te pružanjem ostalih usluga i pomoći, poput one logističke, pomoći u izdavanju dozvola, mapiranju radnika i usluga te uslugama pronalaženja zanimljivih filmskih lokacija.

Zanimljive filmske lokacije potražite na: Istria Film Commission

IKA U SLUŽBI ZAJEDNICE I LOKALNOG RAZVOJA

VIDLJIVOST I JAVNOST RADA IKA-e

Rad Istarske kulturne agencije je javan.

O obavljanju svoje djelatnosti ili dijela djelatnosti IKA izvješćuje građane i pravne osobe:

9

sredstvima javnog priopćavanja

9

održavanjem skupova i savjetovanja

9

izdavanjem publikacija

9

na drugi primjeren način

Istarska županija s pravom se može pohvaliti bogatom materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom, kao i suvremenom produkcijom temeljenoj na prošlosti ili pak na budućnosti upotrebom novih tehnologija i inovativnih modela promišljanja.

Kultura je važan segment razvojne politike Istarske županije, a brojne organizacije i ustanove u kulturi nositelji su kvalitete života i lokalnog razvoja.

Brojne su kulturne manifestacije – izložbe, književna događanja, glazbene priredbe, znanstveni skupovi, filmski festivali, likovne kolonije, smotre folklora, itd. Jedna od osnovnih zadaća IKA-e je zadovoljenje potreba svih društvenih skupina privlačnim programima i projektima.

IKA mora raditi u službi zajednice i lokalnog razvoja.

S ciljem javnog prezentiranja ciljeva, aktivnosti i rezultata, odnosno aktivnosti informiranja i komuniciranja s korisnicima, IKA upravlja web stranicama: www.ika-aci.hr, www.istriafilmcommission.com

IKA Facebook stranica

svakodnevno objavljuje informacije o natječajima, pozivima, edukacijama i drugim korisnim informacijama iz kulturnog sektora

Istria Film Commission

redovito se objavljuju korisne informacije za audiovizualni sektor kao i informacije koje promiču medijsku pismenost i promoviraju Istru kao filmsku destinaciju.

IZVORI FINANCIRANJA

Za realizaciju planiranih programa IKA-e koriste se proračunska sredstava za redovnu djelatnost, sredstva iz programa javnih potreba, vrijednosti donacija u materijalu i uslugama te sredstva dobivena temeljem natječaja za financiranje projekata i programa domaćih i stranih donatora.

JAVNA NABAVA

h

IKA pravilnik o jednostavnoj nabavi 2017. (pdf)

h

Odluka o odabiru EIZ (pdf)

h

Plan nabave 2020. (pdf)

h

Plan nabave 2021. (pdf)

h

Plan nabave 2022. (pdf)

h

Ugovor o pružanju usluga (pdf)

h

Dodatak ugovora (pdf)

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ((NN 172/03 i 114/10)) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnose fizičke i pravne osobe. Pisani zahtjev podnosi se na adresu: IKA – Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana, 52100 Pula, Carrarina 1  ili putem e-maila-a: info@ika-aci.hr

Usmeni zahtjev prima se neposredno na zapisnik u Istarskoj kulturnoj agenciji, na adresi Carrarina 1, Pula-Pola, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme.

Službenik za informiranje: A. Vinkerlić

Kako do informacija na koje građani imaju pravo? Posjetite GONG

h

Godišnje izvješće 2017 (pdf)

h

Godišnje izvješće 2018 (pdf)

h

Godišnje izvješće 2019 (pdf)

h

Godišnje izvješće 2020 (pdf)

h

Odluka (pdf)

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

h

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (pdf)

h

Izjava o zaštiti osobnih podataka (pdf)

KONTAKTIRAJTE NAS

Carrarina 1, 52100 Pula-Pola

info@ika-aci.hr

+385 52 351 474