O NAMA

IKA – Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana je javna ustanova u kulturi.  Osnivanje i ustrojstvo uređeno je Zakonom o ustanovama.

Osnovana je od strane Istarske županije-Regione Istriana (link na www.istra-istria.hr ) s ciljem pružanja podrške, zagovaranja i unapređenja uvjeta rada kulturnog sektora te poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva Istarske županije.

Istarska kulturna agencija u partnerstvu s institucionalnim i izvaninstitucionalnim subjektima provodi aktivnosti u području kulture kao i projekte koji zadiru u projekte kulture ili se njome indirektno bave.

Planirane aktivnosti realiziraju se shodno postojećim zakonskim propisima, stručnim standardima i u okvirima raspoloživih materijalnih i ljudskih resursa.

Izjava o misiji i viziji

Misija

Istarska kulturna agencija je javna ustanova čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti koje se odnose na informiranje, obrazovanje, jačanje kapaciteta, produkciju, promociju te kroz posredovanje, moderiranje i olakšavanje komunikacije s tijelima lokalne i regionalne samouprave, javne uprave i subjektima iz drugih sektora, osobito obrazovnog, znanstvenog i poslovnog.

Vizija

Vizija Istarske kulturne agencije je snažan kulturni sektor Istarske županije koji je nezaobilazan čimbenik gospodarskog, socijalnog, kulturnog i znanstvenog razvoja Istre.

Unutarnji ustroj i ljudski resursi

UNUTARNJE USTROJSTVO:

U cilju racionalnog i djelotvornog obavljanja djelatnosti, Istarska kulturna agencija ustrojava sljedeće jedinice:

OPĆI ODJEL

ISTARSKI FILMSKI URED – ISTRIA FILM COMMISSION

Ustrojstvene jedinice nemaju pravnu osobnost ni ovlaštenja u pravnom prometu.

Osnovne djelatnosti Istarske kulturne agencije utvrđene su Statutom, a poslove i zadaće iz nadležnosti Istarske kulturne agencije obavljaju zaposlenici ustanove raspoređeni na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i provođenje programa rada.

Djelatnosti

 • djelatnost zagovaranja i unapređenja rada kulturnog sektora u Istarskoj županiji – Regione Istriana
 • poticanje i podrška umrežavanju javnog, privatnog i civilnog sektora
 • jačanje kapaciteta civilnog, javnog i gospodarskog sektora za međusektorsko partnerstvo
 • podrška subjektima u kulturi kroz organizaciju i provedbu aktivnosti informiranja, edukacije i tehničke pomoći
 • očuvanje, valorizacija i prezentacija u cilju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine
 • provedba županijskih, nacionalnih i međunarodnih strategija i drugih razvojnih dokumenata
 • promocija Istarske županije kao lokacije i destinacije za snimanje filmova, serija, reklama, te ostalih oblika audiovizualne proizvodnje
 • poticanje, usmjeravanje i organiziranje domaćih i inozemnih ulaganja u filmsku i video produkciju na području Istarske županije – Regione Istriana
 • pružanje usluga pronalaženja odgovarajućih filmskih lokacija za potrebe audiovizualnih produkcija
 • pružanje usluga pomoći i posredovanja audiovizualnim produkcijama (smještaj, dozvole, prijevoz i dr.
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • djelatnost organizatora sajmova, izložbi, konferencija, tribina, radionica, filmskih projekcija, festivala
 • koordinacija i provođenje programa gostovanja i boravka domaćih i stranih umjetnika, volontera i djelatnika na području kulture
 • izdavanje knjiga, periodičkih publikacija poput časopisa, biltena kao i stručne publikacije s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva Istarske kulturne agencije, a u skladu s posebnim zakonskim propisima
 • produciranje multimedijalnih sadržaja za potrebe internet izdavaštva (web stranice, audio i video emitiranje putem interneta) iz područja svoje djelatnosti
 • javno informiranje

Članstva u mrežama, projektnim i programskim platformama

MI + – Neformalna platforma za razvoj suvremene medijske umjetnosti Istre

http://www.miplus.hr/mi/

MI+ je otvorena platforma za razvoj suvremenih medijskih kultura u Istri, a čine ju: Labin Art Express, Sonitus, Faro 11, javna ustanova Muzej – Museo Lapidarium, Društvo arhitekata Istre – DAI SAI, Istarska kulturna agencija IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana i udruga Metamedij.

Platforma je usmjerena na zagovaranje oblikovanja, provedbe, praćenja i vrednovanja kulturne politike u području razvoja izvaninstitucionalne scene s fokusom na suvremenu, inovativnu umjetničku praksu. Nastavlja rad MP3 platforme, a pod novim imenom želi formalizirati status osnivanjem formalne mreže udruga. Osim zagovaračkih aktivnosti platforma provodi aktivnosti razvoja rezidencijalnih programa, programske suradnje, edukacije šire javnosti s naglaskom na djecu i mlade te jačanja kapaciteta članica.

 European Film Commission Network

EUFCN – European Film Commission Network

https://eufcn.com/

Istarski filmski ured član je Mreže europskih filmskih komisija od studenog 2015. godine.

EUFCN (European Film Commission Network) neprofitna je organizacija koja podržava i promovira europsku filmsku industriju i kulturu. Organizacija je započela s radom 2005. godine, a danas broji preko 86 filmskih ureda iz 28 europskih zemalja.

Glavni ciljevi organizacije su stvaranje mreže najaktivnijih europskih filmskih komisija, promoviranje i izmjenjivanje informacija među članovima, poticanje razvoja traženja lokacija i mogućnosti za snimanje te organizacija stručnih i edukativnih aktivnosti za članove. Uz sve navedeno European Film Commission Network radi na promociji aktivnosti javnih institucija, europske zajednice i filmske industrije općenito; vodi projekte financirane od strane EU-a, podržava filmsku industriju, organizira seminare i konferencije te analizira i ispunjava potrebe producenata filmova i TV drama. Više informacija na: https://eufcn.com/

Vjerujemo da članstvo u međunarodnoj mreži doprinosi umrežavanju s organizacijama iz filmske industrije što je neophodno za razvoj i poticanje vidljivosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

AKTIVNOSTI / PROJEKTI / PROGRAMI

Istarska kulturna agencija organizira svoj rad kroz programske cjeline koji su ovisni o potrebama kulturnog sektora u Istarskoj županiji, prioritetima definiranim kroz EU i nacionalne strateške dokumente te strategije Istarske županije-Regione Istriana.

Za ispunjenje organizacijskih ciljeva potrebna je uspostava čvrste suradnje profesionalnog, amaterskog i nezavisnog djelovanja u kulturi te njihovo zajedničko djelovanje s ciljem njegovanja i valoriziranja kulture i kulturne baštine. Također, potrebno je povezivati se unutar i izvan različitih sektora.

S obzirom na to da su suradnja i umrežavanje organizacija i ustanova u kulturi jedna od njenih prioritetnih djelatnosti, Istarska kulturna agencija posebnu pažnju posvećuje aktivnostima koje provodi što samostalno, što u suradnji s drugim institucijama i organizacijama civilnog društva- bilo domaćim ili međunarodnim.

Izgradnja i osnaživanje kapaciteta organizacija u kulturi

Organizacije civilnog društva i nezavisna kulturna scena imaju veliki značaj za kulturu. Kvaliteta scene ovisi o kreativnosti i inovativnosti njenih sudionika te njihove uključenosti u domaće i međunarodne projekte. Organizacije civilnog društva u kulturi i nezavisna kulturna scena te ustanove u kulturi često se suočavaju s nedostatkom kapaciteta za provođenje vlastitih kvalitetnih kreativnih ideja i projekata. Izgradnjom kapaciteta organizacija u kulturi unaprijedit ćemo znanja i vještine predstavnika organizacija u kulturi za njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju javnih politika i javno zagovaranje; doprinijet ćemo aktivnom sudjelovanju u programiranju i praćenju korištenja domaćih javnih, privatnih i EU sredstava.

Istarska kulturna agencija provodi aktivnosti informiranja, savjetovanja, edukacije i tehničke pomoći za organizacije u kulturi.

Za potrebe izrade strateških dokumenata i kvalitetnih kulturnih politika te definiranja smjernica i mjera za razvoj kulturnog sektora, Istarska kulturna agencija samostalno ili u partnerstvu provodi ciljana i tematska istraživanja.

Za stvaranje poticajne klime za razvitak svih oblika kulturnog stvaralaštva potrebno je da svi dionici kulturnog sektora zajedno sudjeluju u donošenju strateških dokumenata, planova i odluka uz neizostavno potrebnu suradnju predstavnika lokalne samouprave i kulturnih djelatnika. Ključna je uloga javnog zagovaranja nezavisnog/civilnog i javnog sektora u ostvarenju ciljeva temeljenih na potrebama i interesima sektora.

Razvoj publike

Dosadašnji koncepti razvoja publike temeljili su se na ispunjenju kvantitativno postavljenih ciljeva rasta broja posjetitelja kulturnih događanja. Taj model ne zadovoljava koncept kulture dostupne svima. Zadatak istarske kulturne agencije je pronaći načine, modele kojima će se uz inovacije i edukaciju stimulirati nove posjetitelje ili one do kojih je teže doći. Na to povećanje broja publike valja gledati u kontekstu izgradnje odnosa s publikom u kvalitativnom kontekstu proširenja i diverzifikacije publike.

Postaje jasno da koncept razvoja publike ne podrazumijeva isključivo novu publiku; ne smijemo zanemariti postojeću publiku koju valja graditi, razvijati i njegovati.

Organizacije u kulturi se često ovom temom bave intuitivno, bez strateškog pristupa i uz rijetke evaluacije programa. Istarska kulturna agencija samostalno i u partnerstvu organizira aktivnosti kojima potiče sustavno razmišljanje te nudi znanja i alate potrebne za razvoj uspješnih koncepata razvoja publike.

Unutarsektorska, međusektorska i međunarodna kulturna suradnja

Aktivnostima u sklopu redovne djelatnosti kao i onima financiranim iz programa javnih potreba, domaćih i međunarordnih izvora, Istarska kulturna agencija će poticati unutarsektorsku i međusektorsku suradnju; umrežavati se s ostalim organizacijama i ustanovama u kulturi, organizacijama civilnog društva, gospodarstvenicima, turističkim djelatnicima i odgojno-obrazovnim institucijama kako bi zajedno razvijali nove ideje i projekte.

Međunarodna kulturna suradnja nastavit će se kroz aktivnosti programa Dani Istre u Vojvodini/Dani Vojvodine u Istri, čiji je cilj  suradnja na području kulture, politike, turizma i gospodarstva. Program je financiran iz Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije -Regione Istriana, a provodi se u kontinuitetu od 2001. godine.

Kroz Program međunarodne kulturne suradnje afirmiraju se istarski umjetnici u inozemstvu, stvaraju uvjete za gostovanje inozemnih umjetnika u Istri, sve s ciljem poticanja mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika, povezivanje, stvaranje umjetničkih programa, istraživanje i učenje.

ISTARSKI FILMSKI URED-UFFICIO CINEMATOGRAFICO ISTRIANO (ISTRIA FILM COMMISSION)

Istra se već desetljećima razvija kao poznata turistička destinacija pa je u kontekstu daljnjeg turističkog razvoja odlučila krenuti korak dalje i staviti naglasak na pozicioniranje regije na mapi istaknutih filmskih lokacija.

S ciljem razvoja Istre kao prepoznatljive i atraktivne filmske destinacije, u sklopu Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana, osniva se 2015. g. Istarski filmski ured-Ufficio cinematografico istriano (Istria Film Commission).

Usluge

Istarski filmski ured djeluje kao servis koji posreduje audiovizualnim produkcijama u pojednostavljivanju birokratskih procedura za potrebe snimanja na istarskim lokacijama.

Podrška, savjetovanje i navedene usluge okosnica su aktivnosti Istarskog filmskog ureda.

U svome radu Istarski filmski ured pruža sljedeće usluge:

 • pronalaženje filmskih lokacija;
 • komunikacija s tijelima javne vlasti, privatnim i poslovnim subjektima u Istarskoj županiji i na nacionalnom nivou;
 • posredovanje u ishođenju dozvola za snimanje;
 • posredovanje u ishođenju odobrenja za najam javnih površina i zatvaranje cesta;
 • pristup bazama podataka;
 • edukacija za potrebe audiovizualne produkcije

Istra u kadru

Istra sa svojim ljepotama ima ogromni potencijal da, uz klasični turizam, dobije svoje mjesto i na filmskoj turističkoj mapi što značajno može utjecati na produljenje turističke sezone.

Projektom „Istra u kadru“ želimo dokumentirati baštinu filmova snimljenih u Istri i time ju sačuvati od zaborava. Filmska baština istarskog poluotoka do sada nije sustavno obrađivana, stoga je Istarski filmski ured pokrenuo ovaj istraživački projekt, od iznimnog značaja za filmsku i akademsku zajednicu, s ciljem očuvanja, valorizacije i promocije audiovizualne baštine.

Istra je na filmskom platnu oživjela nevjerojatne lokacije, poput norveških fjordova, ruskog fronta, Provanse, Toskane, Sicilije, Divljeg zapada i dostojno ih predstavila na filmskom platnu, potvrđujući tako svoju izuzetnu moć preobrazbe.

Više od 100 igranih filmova snimljeno je u Istri od 1942. do danas.

Aktivnosti u sklopu projekta „ Istra u kadru“

 • Katalog filmova snimanih u Istri
 • Filmska mapa Istre
 • Film na izvornoj lokaciji
 • Filmski itinereri
 • Obilježavanje filmskih lokacija na ulazima u gradove

PRISTUP INFORMACIJAMA

Rad Istarske kulturne agencije je javan.

U obavljanju svoje djelatnosti ili dijela djelatnosti Istarska kulturna agencija izvješćuje građane i pravne osobe:

      – sredstvima javnog priopćavanja

      – održavanjem skupova i savjetovanja

      – izdavanjem publikacija i

      – na drugi primjeren način.

S ciljem javnog prezentiranja ciljeva, aktivnosti i rezultata, odnosno aktivnosti informiranja i komuniciranja s korisnicima, Istarska kulturna agencija upravlja web stranicama: www.ika-aci.hr, www.istriafilmcommission.com, a aktivna je i na društvenim mrežama gdje svakodnevno objavljuje informacije o natječajima, pozivima, edukacijama i drugim korisnim informacijama iz kulturnog sektora.

Na FB Istarski filmski ured – Istria Film Commission redovito se objavljuju korisne informacije za audiovizualni sektor kao i informacije koje promiču medijsku pismenost i promoviraju Istru kao filmsku destinaciju.

Pravo na pristup informacijama

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 172/03 i 114/10) (Zakon u pdf-u: ZPPI) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnose fizičke i pravne osobe.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

IKA – Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana, 52100 Pula, Carrarina 1

ili

putem e-maila-a: info@ika-aci.hr

Usmeni zahtjev prima se neposredno na zapisnik u Istarskoj kulturnoj agenciji, na adresi Carrarina 1, Pula-Pola, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 052 351 474.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenica za informiranje – Aleksandra Vinkerlić

Odluka o određivanju službenice za informiranje

Kako do informacija na koje građani imaju pravo?

GONG

IKA- Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana

Carrarina 1, 52100 Pula-Pola

info@ika-aci.hr

Kontaktirajte nas !

IKA- Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana

Carrarina 1, 52100 Pula-Pola

info@ika-aci.hr

Istarski filmski ured – Ufficio cinematografico istriano (Istria Film Commission)

Carrarina 1, 52100 Pula-Pola

info@istriafilmcommission.com